Clever p?j?ka

Souhlasm s tm, aby byly moje osobn v souladu se zkonem ?. 101/2000 Sb., O ochran? osobnch daj?, zpracovny, uchovny a vyuity k nabdce obchodu, nebo slueb a k jednn o smluvnm vztahu na dobu neur?itou. Zjemce odeslnm tto dosti o v?r, prohlauje, e vechny uveden daje vyplnil pravdiv?. Zrove? bere na v?dom, e pokud mu bude na zklad? dosti o v?r zaslna formou SMS ?i e-mailu jakkoliv zprva, m tato zprva pouze informativn charakter. Zjemci na zklad? zprvy nevznik dn prvo, nrok ani oprvn?n. Zjemce prohlauje, e byl ?dn? o podmnkch a smluvnch vztazch informovn, zrove? si je v?dom, e nen povinen uzav?t smlouvu. Zjemce souhlas (dv souhlas) zprost?edkovateli a t?etm subjekt?m k zasln obchodnch sd?len a nabdek prost?ednictvm elektronickch prost?edk? zejmna v souladu se zkonem ?. 480/2004 Sb. Tak, aby mohly bt zjemci zaslny informace s nabdkou produkt? a slueb ve form? e-mailovch zprv do e-mailov schrnky zjemce a SMS zprv na telefon ur?en zjemcem. Smluvn podmnky mohou bt m?n?ny formou dodatku, zve?ejn?nch na webovch strnkch cleverpujcka.maweb.cz

 
Строительные материалы